Statuten

Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel en middelen

Artikel 1: Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: FREDERIK VAN DER MARCK, STUDIEVERENIGING VOOR STAATS- EN BESTUURSRECHT, bij afkorting genaamd: Frederik van der Marck.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Artikel 2: Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich tot doel om studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en andere belangstellenden bij de staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke praktijk te betrekken.
2. Zij streeft dit doel na:
a. door contact te onderhouden met vakgroepen, docenten en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van staats- en bestuursrecht.
b. door het organiseren van activiteiten op het gebied van staats- en bestuursrecht.
c. en verder door middel van alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap

Artikel 3: Leden
1. De vereniging kent studentleden, alumni en ereleden.
2. Het bestuur houdt een register bij waarin hun namen en adressen zijn opgenomen volgens de opgave van de leden.
3. Studentleden zijn studenten die zijn ingeschreven aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
4. Alumni zijn leden die geen studentleden zijn.
5. Ereleden zijn studentleden en alumni die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
7. Ieder lid is gebonden aan de statuten, aan de reglementen van de vereniging en aan de
besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur.
8. Ieder lid is verplicht de belangen van de vereniging niet te schaden.
9. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere verplichtingen stellen aan de leden.

Artikel 4: Toelating
1. Over toelating tot het lidmaatschap beslist het bestuur.
2. Ingeval het bestuur toelating weigert, staat gedurende een maand beroep open op de algemene ledenvergadering, die in haar eerste vergadering volgend op het beroep beslist.
3. Een als in lid 2 bedoelde weigering en mogelijkheid tot beroep wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend gemaakt aan degene die toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

Artikel 5: Disciplinaire maatregelen
Indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging kan het bestuur de volgende disciplinaire maatregelen treffen:
a. Waarschuwing.
b. Schorsing.
c. Opzegging.
d. Voorstel aan de algemene ledenvergadering tot ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 6: Schorsing
1. Schorsing geschiedt voor een termijn van maximaal drie maanden.
2. Het geschorste lid wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing met vermelding van de gronden, de duur van de schorsing en de mogelijkheid tot beroep.
3. Het geschorste lid kan binnen een maand na ontvangst van het in lid 2 bedoelde schrijven in beroep komen bij de algemene ledenvergadering, die op haar eerstvolgende vergadering daarover beslist. Het geschorste lid heeft tot die vergadering toegang.
4. Gedurende de schorsing, ingaande op de dag waarop het schrijven is gedateerd, heeft het geschorste lid geen toegang tot de activiteiten van de vereniging, daarbij inbegrepen de algemene ledenvergadering, met uitzondering van de in lid 3 genoemde algemene ledenvergadering, en verliest het stemrecht.
5. De schorsing eindigt door beëindiging van het lidmaatschap of door het aflopen van de termijn voor de schorsing.

Artikel 7: Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid.
b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging anderszins op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door het lid kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering.
5. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.
6. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen en de mogelijkheid tot beroep in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het lid het recht heeft zich in de algemene ledenvergadering, waarin het in lid 5 bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

Artikel 8: Erelidmaatschap
1. Op voorstel van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden kan ieder die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot erelid.
2. Benoeming tot erelid geschiedt met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Hoofdstuk 3: Algemene ledenvergadering

Artikel 9: Toegang
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, uitgezonderd zij op wie de maatregel als bedoeld in artikel 5 sub b van toepassing is.
2. Ieder lid heeft ter vergadering één stem.
3. Een stem kan in persoon of bij schriftelijke volmacht worden uitgebracht.
4. Een bij volmacht uitgebrachte stem is slechts geldig indien de voorzitter van de algemene ledenvergadering voor de vergadering van de volmacht op de hoogte is gesteld.
5. Een lid kan ter vergadering slechts door één ander lid gevolmachtigd worden om namens hem te stemmen.
6. De voorzitter van de algemene ledenvergadering kan anderen dan de leden toegang tot de vergadering verlenen.

Artikel 10: Gang van zaken
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid zit de secretaris voor. Bij afwezigheid van de secretaris zit de penningmeester de vergadering voor. Bij afwezigheid van de penningmeester zit het oudst aanwezige bestuurslid de vergadering voor. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter van de algemene ledenvergadering ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde, worden notulen gehouden door een door de voorzitter van de algemene ledenvergadering aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 11: Bijeenroeping
1. Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende deel van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden. Deze mededeling wordt ten minste zeven dagen voor de dag van de algemene ledenvergadering gedaan. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Tot het beleggen van een algemene ledenvergadering wordt, behoudens uiterste noodgevallen, niet overgegaan in academische vakanties.
5. Een algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente Groningen.

Artikel 12: Besluitvorming
1. Alle besluiten, zowel van de algemene ledenvergadering als het bestuur, worden, voor zover in de statuten niets anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid.
2. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Of een stemming personen of zaken betreft, wordt uitgemaakt door de voorzitter van de algemene ledenvergadering.
3. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien de stemming zaken betrof.
4. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand een meerderheid heeft behaald, vindt herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. De persoon die in dat geval de meeste stemmen op zich verenigt is verkozen. Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot.
5. Indien, en voor zover doordat, twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die hetzelfde aantal stemmen op zich hebben verenigd met gewone meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
6. Indien en voor zover bij deze tussenstemming wederom één of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, zal tussen hen het lot beslissen.
7. Een éénstemmig schriftelijk besluit van alle leden, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als het besluit van de algemene ledenvergadering
8. Buiten de vergadering genomen besluiten worden aan de notulen van de eerstvolgende algemene ledenvergadering toegevoegd.

Artikel 13: Bevoegdheden
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Hoofdstuk 4: Bestuur

Artikel 14: Benoeming en ontslag
1. Door en uit de stemgerechtigde leden wordt een bestuur van ten minste drie personen gekozen. Het bestuur wijst een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
2. Het bestuur wordt benoemd voor een in het Huishoudelijk Reglement te bepalen termijn. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen dertig dagen gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van de termijn van de schorsing.
4. De wijze van verkiezing, aftreden, de taken en de bevoegdheden van het bestuur worden, voor zover de statuten hieromtrent niets bepalen, geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 a. door de beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging.
 b. door decharge.
 c. door ontslag door de algemene ledenvergadering.
 d. door aftreden.

Artikel 15: Vertegenwoordiging
1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens de statuten, belast met het bestuur van de vereniging.
2. Het bestuur is gehouden de besluiten van de algemene ledenvergadering uit te voeren.
3. Besluitvorming door het bestuur kan ook geschieden op een andere wijze dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
4. Bij de uitoefening van zijn taak kan het bestuur, onder zijn verantwoordelijkheid, bijgestaan worden door één of meer commissies.
5. Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels ten aanzien van de taken en de samenstelling van de commissies.
6. Een individuele bestuurder mag alleen tezamen met één of meer andere bestuurders de vereniging vertegenwoordigen bij handelingen die de €100 te boven gaan. Volmacht hiertoe kan mondeling verleend worden door een meerderheid van het bestuur gezamenlijk, mits hiervan melding gemaakt wordt in de notulen van de betreffende bestuursvergadering waarbij de volmacht is verleend.
7. Bij schending van het in het vorige lid bepaalde is de handelende bestuurder aansprakelijk jegens de vereniging tot vergoeding van de in naam van de vereniging gemaakte kosten. Bekrachtiging achteraf is mogelijk door een meerderheid van het bestuur gezamenlijk, mits hiervan melding gemaakt wordt in de notulen van de betreffende bestuursvergadering waarbij tot bekrachtiging is besloten.

Hoofdstuk 5: Contributie

Artikel 16
1. Het bestuur kan bepalen dat er contributie wordt geheven. Een besluit tot het instellen of afschaffen van contributie kan alleen worden genomen met instemming van het voltallige bestuur.
2. De hoogte van de in te stellen contributie en iedere daaropvolgende wijziging hierin moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
3. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld.

Hoofdstuk 6: Huishoudelijk Reglement

Artikel 17
1. Door de algemene ledenvergadering wordt een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
2. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten noch met de wet ook waar die geen dwingend recht bevat.

Hoofdstuk 7: Wijziging van de statuten

Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat er een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op schriftelijke wijze aan de leden verstrekken.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Hoofdstuk 8: Ontbinding

Artikel 19: Procedure
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waar tenminste drievierde van de leden aanwezig is.
2. Is in de bijeengeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt binnen een maand, doch ten minste zeven dagen na de vorige vergadering, een nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden beslist, mits met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. De procedure uit artikel 18 voor het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering is hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20: Resterende baten
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor één of meer door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doeleinden die het meest in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging.

Agenda

Buitenlandse reis Boedapest

Van 10 februari t/m 13 februari 2020 zullen wij afreizen naar Boedapest! Onze buitenlandse reis commissie heeft dit jaar een prachtig programma opgesteld naar Boedapest! Deze stad is rijk aan cultuur en heeft uiteraard een bruisend nachtleven. Wij zijn...

Brexit actualiteitenbijeenkomst

Het nieuws over Brexit is bijna niet meer bij te houden, en telkens is weer de vraag: kan dat zo maar en hoe zit dat eigenlijk staatsrechtelijk? Volgens het Supreme Court is de opschorting (prorogation) van het parlement onrechtmatig. Wat staat er nu...

Vakgroepdiner

Ons jaarlijks diner met de Staats- en Bestuursrecht vakgroep is weer gepland! Interessante gesprekken onder het genot van een heerlijk driegangenmenu. Daarnaast natuurlijk netwerken met medestudenten en je docenten leren kennen! Meld je aan door een...

RECENTE POSTS

Voorstellen bestuur!

Voorstellen bestuur!

Het collegejaar is weer begonnen, en dat betekent voor onder andere Frederik van der Marck een nieuw bestuur! Terwijl jullie alweer druk aan het zwoegen zijn in de collegezalen, is het nieuwe bestuur bezig om de gemaakte plannen voor Frederik in werking te laten treden. Maar, wie is nu dat nieuwe bestuur dat deze plannen heeft bedacht? Om dit te beantwoorden zijn aan het nieuwe bestuur een paar vragen gesteld. Zo kunnen jullie een beter beeld krijgen wie achter de schermen van onze vereniging te vinden zijn.

De beleidsvrijheid van de overheid in de zaak Urgenda

De beleidsvrijheid van de overheid in de zaak Urgenda

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank in de zaak Urgenda bekrachtigd. Stichting Urgenda vindt dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Ook vindt zij dat de Staat geen adequaat klimaatbeleid voert. Uiteindelijk stelde de rechtbank Urgenda in het gelijk, waarna de Staat in hoger beroep is gegaan. De uitspraak van het hof geeft op verschillende vlakken genoeg voer voor discussie. In hoeverre mag de rechter het beleid van de uitvoerende macht toetsen? Heeft de rechter in deze zaak de beleidsvrijheid wel goed in acht genomen? In deze blog zal ik hier verder op ingaan.

Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest

Als rechtenstudent stamp je diverse arresten met bijbehorende rechtsregels in je hoofd. Wat we ons wellicht niet direct realiseren is dat er achter deze rechtsregels ook een persoon schuil gaat. Neem het Benthem-arrest. Dit arrest zal menig rechtenstudent niet onbekend voorkomen. Hierin oordeelde het EVRM dat het Kroonberoep, zoals wij dat in Nederland kenden, in strijd is met artikel 6 lid 1 EVRM. Het arrest heeft dan ook een grote invloed gehad op het Nederlandse bestuursprocesrecht. Maar wie is de heer Benthem eigenlijk en wat voor invloed heeft deze uitspraak op hem persoonlijk gehad? Professor Herman Bröring zal vanavond tijdens ons kroegcollege hier meer over vertellen. Daarnaast heeft professor Bröring een interessante blog geschreven over zijn ontmoetingen met de heer Benthem, welke wij jullie niet willen onthouden.